ตรวจสอบหนังสือคงค้าง-ค่าปรับ

**นักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องกรอกข้อมูลในระบบนี้อีกครั้ง**